نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه میزان تاثیر تریتیوم در بهره سوخت غیر مدولار دوتریوم-تریتیوم در همجوشی افروزش شوکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-14

بابک خان بابائی؛ بهناز کالجی؛ میثاق کسائیان