نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-11

رضا پورایمانی؛ سید محسن مرتضوی شاهرودی؛ راحله قهری