نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار باریکه الکترونی در خطوط BDS شتابدهنده ILC توسط کد BDSIM_Geant4

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-32

سجاد منیری؛ پیوند طاهرپرور