نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 16-21

آرام صالحی؛ ایرج جباری؛ سیدیحیی مرادی