نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-42

رضا پورایمانی؛ خاتون عباس نژاد


2. محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 25-34

رضا پور ایمانی؛ سعید حمیدی؛ خاتون عباس نژاد