کلیدواژه‌ها = سوخت میله ای
طراحی نوترونیک مجتمع جدید سوخت کنترلی ویژه تست سوخت میله‌ای با غنای 5-3% در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-15

سمیه باقری؛ حسین خلفی؛ سید محمد میروکیلی