نویسنده = ابراهیم مقیسه
مروری بر برخی کاربردهای پرتوهای یونیزان در تصفیه آب، پساب و لجن فاضلاب در مقیاس صنعتی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 39-51

بهنام عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


بررسی امکان استفاده از لجن فاضلاب پرتوتابی شده با گاما در تولید گیاهان مختلف

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 27-37

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


تحلیلی بر سازوکار روش پرتوی گاما در تصفیه و گندزدایی لجن فاضلاب

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 9-23

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه