تابش و فناوری هسته ای (JRNT) - فرایند پذیرش مقالات