راهنمای نویسندگان

نحوه نگارش در نشریه تابش و فناوری هسته‌ای

 مقاله با نرم افزار Word XP در اندازه کاغذ A4 با فاصله‌های 3 سانتی‌متری از بالا و پایین و 2 سانتی‌متری از طرفین و فاصله خطوط Multiple, 1.15، و در دو ستون تدوین شود. فاصله ستون‌ها از یکدیگر 1.27cm باشد. پاراگراف های دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگی به اندازه 5 میلی‌متر از شروع سطر و بدون فاصله از پاراگراف است. اما بخش جدید با یک سطر فاصله آغاز می‌شود.

 

 -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
------------------ ----------------------------------------------------------------------
 
 • عنوان مقاله

        (کلمات فارسی با قلم B Lotus، 16پررنگ، وسط چین و کلمات انگلیسی با قلم Times New Roman, Bold, Font 14)

 • نام نویسندگان

         (B Lotus، با قلم 12، وسط چین)

 •  مرتبه دانشگاهی و آدرس نویسندگان

               (B Lotus، با قلم 10، وسط چین)

 در بخش نویسندگان، درج علامت ستاره (*) در بالای اسم نویسنده مسئول ضروری است و آدرس مکاتباتی و ایمیل وی در پانویس صفحه اول درج گردد.

 

 -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
------------------ ----------------------------------------------------------------------
 
 •  چکیده

         متن فارسی با قلم  (B Lotus, Font 12, Italic)  و کلمات انگلیسی با قلم (Times New Roman, Font 10, Italic).

چکیده با فاصلۀ خطوط single  تهیه گردد.

 •  واژه­های کلیدی

             B Lotus, Font 12 برای کلمات فارسی و برای کلمات انگلیسی Times New Roman, Font 10

            واژه­های کلیدی حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با ویرگول از هم جدا شده باشند.

 

 -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
------------------ ----------------------------------------------------------------------

 

 •  عناوین اصلی

             (B Lotus, Font 14, Bold)

 •  عناوین فرعی اول

             (B Lotus, Font 13, Bold)

 متن مقاله فارسی با قلم (B Lotus, Font 12, Italic)  و کلمات انگلیسی با قلم (Times New Roman, Font 10, Italic).

 

نکته قابل توجه:

قلم به کار رفته برای کلمات انگلیسی همواره به میزان 2 شماره کوچکتر از قلم مورد استفاده برای کلمات فارسی با توجه به مکان مورد نظر باشد.

 

 • زیرنویس شکل‌ها

              B Lotus, Font 11, Bold برای کلمات فارسی و برای کلمات انگلیسی قلم Times New Roman, Font 10, Bold

             شکل ها بدون حاشیه و با برچسب های فارسی و همسانی واحدها.

 • بالا نویس جدول‌ها

B Lotus, Font 11, Bold             d  برای کلمات فارسی و برای کلمات انگلیسی قلم  Times New Roman, Font 10, Bold

               از خطوط عمودی در جداول خودداری شود.

 •  مراجع

مراجع در انتهای مقاله به ترتیبی که در متن به آنها ارجاع می‌شود و در داخل کروشه و بیرون زدگی مناسب در پاراگراف، می‌آیند. مراجع فارسی به صورت مجزا و با قلم (B Lotus, Font 11) و مراجع انگلیسی با قلم (Times New Roman, Font 10) درج گردد. مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد (نمونه‌های زیر) ذکر شود:

[1] M. F. Smith, C. E. Floyd, R. J. Jaszczak, R. E. Coleman, Reconstruction of SPECT images using    generalized matrix inverses, IEEE T Med Imaging, 11(2), 165-175, 1992.

 [2]    UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources and Effects of ionizing Radiation. UN, 2000.

[3]  S. Cherry, J. Sorenson, M. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 3rd Edition, Elsevier Health Sciences, Philadelphia, 2003.

[4]   م. رحیمی ، م. ترکیهای اصفهانی ، ا. کاکویی، مقایسۀ دو روش برهم‌کنش هسته‌ای و پراکندگی تشدیدی برای اندازه ‏گیری نمایۀ عمقی اکسیژن در آلومینای نانو متخلخل، مجله سنجش و ایمنی پرتو، 4 (1)، 41-46، 1392.

[5]  ک. غریب آبادی، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و پروتکل الحاقی (2+93)، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، تهران، 1383.

[6]   م. ا. ابوکاظمی ، م. رهبر ، آشنایی با فیزیک هسته‌ای (کرین کنت)، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1371.

مقاله فارسی:

نام خانوادگی نام نویسنده اول، نام خانوادگی نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نام نویسنده سوم، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (جلد)، شماره صفحات، سال انتشار. (B Lotus, Font 11)

کتاب تالیفی:

نام خانوادگی نام نویسنده اول، نام خانوادگی نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نام نویسنده سوم، عنوان کتاب، نام ناشر، محل نشر، سال انتشار. (B Lotus, Font 11)

کتاب ترجمه شده:

نام خانوادگی نام مترجم اول، نام خانوادگی نام مترجم دوم و نام خانوادگی نام مترجم سوم، عنوان کتاب (نام خانوادگی نام نویسنده اول، نام خانوادگی نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نام نویسنده سوم به فارسی)، نام ناشر، محل نشر، سال انتشار. (B Lotus, Font 11)

 

 •   عنوان انگلیسی مقاله

                (Times New Roman, Font 14, B)

 •  نام و نام خانوادگی انگلیسی نویسندگان

               (Times New Roman, Font 11, B)

 •  آدرس انگلیسی نویسندگان

              (Times New Roman, Font 10, I)

 •  متن انگلیسی چکیده

            (Times New Roman, Font 12)

 •  کلمات کلیدی

               (Times New Roman, Font 12, I)

نحوه آماده سازی مقاله برای مجله تابش و فناوری هسته ای از اینجا دانلود شود. 

مقالات از طریق وبگاه مجله به آدرس http://jrnt.guilan.ac.ir/ ارسال گردد.