اهداف و چشم انداز

نشریه «تابش و فناوری هسته ای»

دانش هسته ای شاخه ای از فیزیک است که امروزه کاربردهای متعدد در زمینه های متفاوتی از علوم، مهندسی و پزشکی یافته است و این امر لزوم تعامل و تبادل مطالعات را در گستره وسیع تری می طلبد. ایجاد بستری مناسب در جهت این تعامل و همکاری، یکی از ملزومات و سنگ بنای این مهم محسوب می گردد. بر این اساس، گروه فیزیک هسته ای «دانشکده علوم دانشگاه گیلان» با همکاری تعدادی از اساتید و محققان صاحب نظر در زمینه دانش هسته ای اقدام به انتشار مجله «تابش و فناوری هسته ای» نموده است تا بتواند قدمی کوچک در راستای اعتلای علمی کشور و تعامل سازنده محققان در جهت شکوفایی هر چه بیشتر دانش صلح آمیز هسته ای بردارد. بدیهی است که ارسال یافته های پژوهشی محققان و فرهیختگان در زمینه های مرتبط می تواند بر غنای این نشریه نوپا افزوده و جامعه علمی کشور را از فوائد آن بهره مند سازد.