کلیدواژه‌ها = هم خط ساز
محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-34

رضا پور ایمانی؛ سعید حمیدی؛ خاتون عباس نژاد