کلیدواژه‌ها = درجه غنا
تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 36-42

رضا پورایمانی؛ خاتون عباس نژاد