بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی D2O

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد فیزیک هسته ای دانشگاه اراک

چکیده

چکیده
در این تحقیق، تغلیظ آب تریتیومی در فرایند تولید و غنی سازی آب سنگین مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در مراحل مختلف تغلیظ آب سنگین در مجتمع آب سنگین اراک نمونه برداری و فعالیت ویژه تریتیوم با استفاده از شمارنده سوسوزن مایع(LSC ) بر مبنای بتای گسیل شده اندازه گیری شد.تقطیر آزوتروپ بعنوان یک روش آماده سازی نمونه جهت تمیز سازی قبل از اندازه گیری مقدار تریتیوم در اب سنگین به کار گرفته شد. نمونه برداری تحت شرایط خاص و مواظبت های ویژه انجام شد. فعالیت ویژه تریتیوم در نمونه های با درصد غنای آب سنگین 35/0%، 50/13%، 20/35%، 16/56%، 20/58%، 50/77% و80/99% اندازه گیری گردید. مقادیر به دست در این تحقیق از80/0 ±86/14تا 01/1 ± 19/52 واحد TU2 تغییر میکند. ضریب همبستگی 853/0 بین فعالیت ویژه ترتیتیوم و درجه غنای آب سنگین محاسبه گردید. در نمونه آب سنگین با غلظت 8/99%، یک انحراف از خط راست مشاهده شد که موجب کاهش ضریب همبستگی (R2)‌ گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of T2O production in Heavy Water production process

نویسنده [English]

  • Reza Pourimani 1
1 Department of Physics, Faculty of Science, Arak University
چکیده [English]

Abstract
In this research investigated the tritiated water concentration process in heavy water production process. For this purpose sampling were taken in different stage of heavy water enrichment in Arak Heavy Water Plant. Tritium concentration was measured using Liquid Scintillation Counter (LSC) based on β-decay of tritium isotope. Azeotropic distillation was applied as a sample preparation method to clean up of samples before measurement of tritium concentration in heavy water. In the specific condition and special care out prepared different samples of heavy water. Tritium specific activity determined in heavy water enrichment 0.35%, 13.5%, 35.20%, 56.16%, 58.20%, 77.5% and 99.8%. The obtained specific activity varied from 14.86 ± 0.80 to 52.19 ± 1.01 TU in the samples. Coefficient correlation between tritium specific activity and enrichment degree of D2O obtained 0.853. In the case of heavy water with 99.8% enrichment of D2O a deviation was observed from direct line which cause to decrease of R2

کلیدواژه‌ها [English]

  • LSC
  • T2O
  • Azeotropic distillation
  • heavy water