محاسبات ایمنی بحرانیت هسته ای و حفاظ رادیولوژیکی برای کسک حامل سوخت های مصرف شده نوع MTR برای راکتور تحقیقاتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، تهران، ایران

2 پژوهشکده راکتور، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران ، تهران ، ایران

3 سازمان انرژی اتمی ایران ، شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، محاسبات ایمنی بحرانیت هسته ای و حفاظ رادیولوژیکی مربوط به مخزن حمل و انبارش موقت سوخت های هسته ای مصرف شده در راکتور تحقیقاتی تهران انجام گردیده است. به چنین مخزن هایی که کاربرد دوگانه دارند، کسک های دو منظوره (dual purpose cask) گفته می شود. این مطالعه دارای سه قسمت عمده، شامل عبارت چشمه، محاـــــسبات حفاظ رادیولوژیکی و بحرانـــــیت هســـــــــته ای می باشد. برای تعیین عبارت چشمه پرتوزا از کد ORIGEN2.1 و برای محاسبات حفاظ رادیولوژیکی و بحرانیت هسته ای از کدMCNP5 که از روش مونته کارلو بهره می گیرد، استفاده شده است. با توجه به نتایج استوانه ای از جنس سرب با ضخامت بدنه، بالا و پایین به ترتیب 18، 13و 13سانتی متری که به محفظه شبکه ای مانند به قطر و ارتفاع به ترتیب 60 و 100 سانتی متری محاط شده است، به عنوان کسک دو منظوره پذیرفته شده است.

عنوان مقاله [English]

Shielding and criticality safety analyses for spent fuel transportation cask in Tehran research reactor

نویسندگان [English]

  • Asghar Mohammadi 1
  • Mostafa Hasanzadeh 2
  • Morteza Gharib 1
  • Ali Maleki 3
چکیده [English]

In this research, shielding and criticality safety calculations carried out for interim storage and transportation cask in the Tehran Research Reactor. Such dual purpose cask is being designed to the spent fuel elements of research reactors. The Monte Carlo MCNP5 code calculation was utilized for the criticality safety analysis and ORIGEN2.1code was used for shielding calculation. According to the results, a cylinder of lead body with thickness, top and bottom, 18, 13 and 13 cm respectively, as cask dual meet the design criteria that can be accepted.