شبیه سازی یک واکنش ICF به عنوان چشمه در یک رآکتور هیبرید شکافت-همجوشی با استفاده از کد محاسباتی MCNPX 2.6.0

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

چکیده

در این کار، با استفاده از کد محاسباتی MCNPX 2.6.0، هفت چشمه نوترونی مختلف -چشمه نقطه ای همسانگرد که نوترون های تک انرژی (MeV) 1/14 ساطع می نماید، یک چشمه کروی با شعاع 30 میکرومتر که نوترون های تک انرژی (MeV) 1/14 ساطع می نماید و نیز، چشمه های کروی با شعاع 30 میکرومتر و طیف همجوشی گاوسی با پهناهای 1، 10، 50، 100 و 1000 کیلو الکترون ولت- را در مورد پنج فاکتور جریان نوترونی صفحه ای،  شار نوترونی صفحه ای، شار نوترونی حجمی، انرژی به نهشت نهاده شده در سلول و انرژی شکافت به نهشت نهاده شده، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دهنده این واقعیت می باشد که می توانیم با تقریب و خطای بسیار مناسبی، یک قرص ICF را با یک چشمه نقطه ای همسانگرد که نوترون های تک انرژی (MeV) 1/14 ساطع می نماید، شیه سازی نمود.

عنوان مقاله [English]

Simulation of an ICF reaction as a source in an MCNPX 2.6.0 simulation for a fission-fusion hybrid reactor

نویسندگان [English]

  • Mehdi Teimouri
  • Abbas Ghasemizad
چکیده [English]

In this work, we had examined 7 different types of neutron sources -An isotropic point source, sending 14.1(MeV) monoenergetic neutrons ,An spherical source with 30 micron radius sending 14.1 (MeV) monoenergetic neutrons, and A 30 micron radius spherical source having Gaussian fusion energy spectrum from a d-t fusion, with different bandwidths -1,10,50,100 and 1000 KeV and investigated 5 different important factors for a reactor –neutron surface current, neutron surface flux, neutron volume flux, energies deposited in cells and deposited fission energies in the fission cell, using most current Monte Carlo Calculation Code, MCNPX 2.6.0. The results show that we can simulate an ICF table as an isotropic point source sending monoenergetic neutrons, with no essential errors.