بررسی ومحاسبه آنالیزحساسیت اثر فید بک های دمایی در دو کتابخانه دادهC 70 وC60 بر روی پارامترهای سینتیکی راکتورتحقیقاتی تهران با استفاده از روش مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارم

چکیده

هدف از این پژوهش، محاسبه آنالیز حساسیت پارامترهای سینتیکی راکتور تحقیقاتی تهران با در نظر گرفتن اثر فیدبک‌های دمایی با استفاده از کد MCNPX است. پارامترهای سینتیکی شامل، کسرمؤثر نوترون‌های تأخیری ( βeff) و زمان متوسط تولید نوترون (Λ) می‌باشند. محاسبه دقیق این پارامترها برای عملکرد ایمنی و کنترل راکتورها بسیار مهم است و اهمیت به‌ سزایی در تجزیه و تحلیل دینامیکی سیستم دارد. در این تحقیق با تغییر دادن دمای سوخت و سایر مواد به کار رفته در قلب راکتور تحقیقاتی تهران ازC °20 تا C ° 100 اثرات این تغییر دما بر روی پارامترهای سینتیکی راکتور برای دو کتابخانه داده C60 و C70 که هر دو در دمای C °20 یا° K 293 است و برای سوختی با غناهای 20% (LEU) و %80 (HEU) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مقدارضریب تکثیر(Keff) در هردو سطح مقطع و در هردو غنای مورد نظر با تغییر دما کاهش پیدا می‌کند. و مقدار آن با افزایش دما در کتابخانه داده C70 از مقدار آن در کتابخانه داده C60 و در هر دو غنا بیشتر بوده است. مقدار عمرنوترون آنی (ℓ) و مقدار کسر مؤثر نوترون های تأخیری ) (βeff با افزایش دما در هردو کتابخانه و هردو غنا افزایش می‌یابد و مقدار آنها در کتابخانه داده C70 از مقدار آنها در کتابخانه داده C60 در هردو غنا و در اثر افزایش دما بیشتر است. مقدار پارامتر زمان متوسط تولید نوترون (Λ) در کتابخانه داده C60 با اعمال تغییرات افزایشی دما از مقدار آن در کتابخانه داده C70 بیشتر است ولی به طور کلی مانند پارامتر عمرنوترون آنی (ℓ)روندی افزایشی را در اثر افزایش دما در هردو غنای %20 و %80 نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Sensitivity Analysis Of the temperature feedback effect in both 70C and 60C library on the Tehran Research Reactor kinetic parameters using the Monte Carlo method

نویسنده [English]

  • Hamidreza khaleghi
چکیده [English]

The Purpose of this study was to calculate kinetic parameters Tehran Research Reactor sensitivity analysis taking into account the effect of temperatures feedback using the code MCNPX. Kinetic parameters including effective delayed neutron fraction (βeff) and the mean generatin time (Λ). The exact calculation of these parameters is very important for immune function and Reactors control. And to play an important role in the analysis of the system dynamic. In this study by changing the temperature, and other materials used in the core of Tehran Research Reactor from 20 O C to 100 O C The effects of temperature change on the reactor kinetic parameters for both 70C and 60C library which are at 20 O C or 293 O K and for fuel enrichment 20% and 80% have been investigated. Results show that The effective multiplication factor (Keff) by changing temperature is reduced for both cross section and for both enrichment. And its value by increasing temperature in 70C library is more than 60C library in both Enrichment. The prompt life time (ℓ) and effective delayed nutron fraction(βeff) values rising temperature increases in both library and both enrichment. And the amount of them by increasing temperature in 70C library are more than 60C library in both enrichment. The amount of mean generation time (Λ) considering changes in temperature rise in 60C library is more than 70C library But generally such as prompt life time (ℓ) parameter by incrasing temprature shows an increasing trend in both 20% and 80% enrichment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temprature feedbacks
  • Cross section
  • Tehran reactor
  • Kinetic parameters
  • MCNPX code