تغییرات میزان هورمون ملاتونین متعاقب دریافت ید رادیواکتیو و اشعه ایکس در موش صحرایی نر بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Darab- Payame noor university

چکیده

قرار گرفتن در معرض تابش مواد رادیواکتیو تاثیرات مخربی را بر بدن دارد. استفاده تشخیصی و درمانی از یدرادیواکتیو و اشعه ایکس در پزشکی موجب توجه بیشتر به اثرات زیستی این عوامل و مخاطراتی است که فرد دریافت کننده را تهدید کند. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تغییرات سطح هورمون ملاتونین متعاقب دریافت یدرادیواکتیو و اشعه ایکس در موش صحرایی نر بالغ بود. 60 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل انتخاب شد، گروه دوم به مدت 2 هفته 1 میلی کوری ید131 دریافت کردند و گروه سوم تحت یک بار تابش اشعه ایکس به میزان 5/0 میلی آمپر بر ثانیه قرار گرفتند. پس از بیهوش کردن موش‌ها، از قلب آنها 2 سی‌سی خون گرفته شد و از روش الیزا جهت اندازه‌گیری سطح سرمی ملاتونین استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. مقایسه‌ی نتایج در گروه‌های مورد مطالعه، کاهش معنادار سطح ملاتونین در گروه دریافت کننده ید131 را نسبت به گروه کنترل نشان داد. ولیکن در گروه دریافت کننده اشعه ایکس تغییر قابل چشمگیری در میزان این هورمون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. می توان چنین نتیجه گیری کرد که ید رادیواکتیو منجر به کاهش معنی داری در میزان هورمون ملاتونین می گردد ولی اشعه ایکس بر تغییرات سطح سرمی این هورمون اثرات مخرب نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in the level of melatonin hormone following exposure of iodine131 and X-ray in adult male rat

نویسنده [English]

  • fereshteh dadfar
payame noor university
چکیده [English]

Exposure of the body to radiationof the radioactive substances had destructive effects. Diagnostic and therapeutic use of radioiodine and x-ray in medicine leads to greater attention to the biological effects of these factors and the risks that Threatens the recipient.The aim of this study was to evaluate changes in levels of melatonin following exposure of iodine 131 and X-ray in adult male rat.Sixty adult male rats were randomly divided into three equal groups. The first group was selected as the control group; the second group received 1mc of iodine 131 for 2 weeks and the third group received 0.5 mA / sec of X-ray once. After anesthetizing the mice, were taken 2cc blood from the heart of all of them for hormonal study. The ELISA method was used to measure the serum level of melatonin. Data were analyzed using SPSS. The results of the comparison in the studied groups showed a significant decrease in the level of melatonin in the iodine 131-receiving group compared to the control group. However, there was no significant change in the level of this hormone in the X-ray receptor group compared to the control group. According to the results, it can be concluded that radioactive iodine reduces the level of melatonin hormone, but X-ray had not destructive effects in altering the melanotine hormone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melatonin
  • Iodine 131
  • X-ray
  • Rat