اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علیرضا صدرممتاز

فیزیک هسته‌ای دانشیار دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/sadrmomtaz/?lg=0
sadremomtazguilan.ac.ir
013-33323132

مدیر مسئول

دکتر عباس قاسمی‌زاد

فیزیک هسته‌ای دانشیار دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/ghasemizad/?lg=0
ghasemiguilan.ac.ir
013-33323132

دبیر اجرایی

دکتر پیوند طاهرپرور

فیزیک هسته‌ای استادیار دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/ptaher/?lg=0
taherparvarguilan.ac.ir
013-33323132

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا آی

فیزیک پزشکی- پرتو پزشکی دانشیار

medicine.tums.ac.ir/members/mohammadreza_ay
mohammadreza_aytums.ac.ir

دکتر احمد بیطرفان

فیزیک پزشکی- پرتو پزشکی دانشیار

drbitarafan.rhc.ac.ir/
ahmad.bitarafangmail.com
23922480 (009821)

دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ

فیزیک هسته‌ای دانشیار دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

ddrezaeyyahoo.com

دکتر حسن مولادوست

بیوشیمی و بیوفیزیک، استادیار گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، گیلان، ایران

www.gums.ac.ir/medical/tab-2785/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9.aspx
hmoladostyahoo.com

دکتر علی اصغر مولوی

فیزیک هسته‌ای استاد گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی

aa_mowlaviyahoo.com

دکتر مسعود وهابی مقدم

فیزیک هسته‌ای استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
رشت، گیلان، ایران

staff.guilan.ac.ir/vahabi/?lg=0
mvmguilan.ac.ir

دکتر امین امینیان

فیزیک هسته‌ای استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
رشت، گیلان، ایران

staff.guilan.ac.ir/aaminian/?lg=0
aminianguilan.ac.ir