نویسنده = اکبر عبدی سرای
اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 30-42

اکبر عبدی سرای؛ محمد حسین استکی؛ جمشید خورسندی