اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سال آخر دکتری

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار سازمان انرژی اتمی

چکیده

از نوترون ها در تحقیقات و پژوهش های پزشکی، حفاظ سازی و مواد استفاده می شود. نوترون انتقال انرژی خطی، بیشتری دارد و در مقایسه با اشعه ی گاما، تابش خطرناکی در نظر گرفته می شود. در سال های اخیر استفاده از چشمه های نوترونی به دلیل بهره ی بالای نوترونی افزایش یافته است. یکی از این نوع چشمه ها که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به طور گسترده به عنوان چشمه ی کالیبراسیون تابش نوترون استفاده می شود، چشمه ی 241Am-Be است. برای محاسبه ی آهنگ دز نوترون و گامای حاصل از چشمه ی 241Am-Be ، اندازه گیری شدت آن، یکی از کارهای ضروری و مهم است. شدت چشمه ی نوترون (241Am-Be) توسط آشکارساز BF3 با روش انتگرال گیری فضایی تعیین گردیده و خطای آزمایش با تصحیحات اعمال شده توسط پولک های دیسپرسیوم و طلا به کمتر از 10/30% کاهش یافته است. همچنین چشمه ی نوترونی241Am-Be ، آشکارساز BF3 و تانک آب با روش مونت کارلو با کد MCNPX2.7 شبیه سازی شد و محاسبات شبیه سازی، توافق خوبی با نتایج تجربی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the Strength of a 241Am-Be Neutron Source

نویسنده [English]

  • akbar abdi saray 1
چکیده [English]

Neutrons are used for medical, shielding and material research. The neutron has a greater linear energy transfer, and is considered a perilous radiation in comparison with gamma-rays. In recent years the use of (α, n) neutron sources are increased because of their high neutron yield. 241Am-Be is one of them that is widely used in many research centers and universities as a calibration source of neutron radiation. To calculate dose rates of Gamma and neutron from 241Am-Be source, measure its intensity, is one of the essential and important tasks. Strength of a 241Am-Be Neutron Source determined by the BF3 detector with the spatial integration method and error of the experiment, with applied corrections by Dysprosium and Gold foils has been reduced to less than 10.30%. Also, the 241Am-Be neutron source, BF3 detector and water tank were simulated with a Monte Carlo method and there is a good agreement between simulation and experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutron Activation
  • neutron source
  • Monte Carlo Method
  • Gold Foil
  • NaI Detector