نویسنده = ���������������� ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-64

میر رشید حسینی اقدم؛ نعیم الدین متاج کجوری؛ سید محمود رضا آقامیری؛ رحمان قراری؛ حمیدرضا همتی