ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران- آزمایشگاه کالیبراسیون

2 سازمان انرژی اتمی. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 دانشگاه شهید بهشتی. گروه مهندسی پرتوپزشکی. دانشکده ی هسته ای

4 دانشگاه شهید بهشتی. گروه مهندسی پرتوپزشکی

چکیده

چکیده
راکتورهای هسته‌ای در هنگام کارکرد عادی، همواره مقداری مواد پرتوزا که باید براساس ضوابط هر کشور به مراتب کمتر از مقداری باشد که توسط نظام ایمنی هسته‌ای همان کشور به عنوان مقدار مجاز تعیین می‌شود به محیط‌زیست رها میکنند. بنابراین عملکرد ایمن هسته‌ای و پرتوی راکتورها اهمیت ویژهای از نظر بهداشت پرتوی و حفاظت از سلامت کارکنان، مردم و محیط زیست دارد. در این کار فرض شده در اثر اختلال در عملکرد سیستم فیلتراسیون یا عواملی دیگر که باعث خروج بیش از حالت مجاز مواد پرتوزا به محیط زیست شود. برای این منظور از نرم افزار HOTSPOT نسخه‌ی 7/2 استفاده شد و سپس در وضعیت کلاس‌های جوی مختلف برای سرعت‌های متوسط باد 2 و m/s14 و برای شعاع‌های مختلف میزان دوز مؤثر (TED) محاسبه شد. در نهایت با استفاده از مدل BIER VII خطر سرطان برای سنین مختلف و ارگان های مختلف بدن ارزیابی شد. TED برای فواصل مختلف از مکان راکتور و در سرعتهای متوسط باد 2 و m/s14 بدست آمد. خطر سرطان برای سنین 5 سال به بالا ناشی از بیشینه دوزهای توزیع شده محاسبه شد. مطابق نتایج حاصل شده رابطه معکوس بین دوز پخش شده و سرعت باد وجود دارد. بنابراین میزان دز جذبی کارکنان و ساکنین اطراف راکتور در سرعت‌های باد پایین و شرایط جوی پایدار بیشتر است. همچنین خطر سرطان برای سنین زیر 10 سال بویژه برای جنسیت زن بالاتر میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cancer Risk Estimating for Various Organs Du to Accidentally Released Radionuclides from Bushehr Nuclear Power Plant Based on BEIR VII Model

نویسنده [English]

  • mir rashid hosseini aghdam 1
1 calibration labrator-Atomic energy organazation of iran
چکیده [English]

Abstract
As we know the nuclear reactors in normal operating conditions, always allowable amount of radioactive materials release into environment according to the Thus, nuclear reactors protections have particular important from the health physics aspect. The main objective of this study is to assess the cancer risk using BIER VII models for various organs due to accidentally released radioactive material from Bushehr nuclear power plant stack and within various distances around of reactor. At first, it is assumed due to the ventilation system of reactor stack perturbation, human error or any other factors removal of radioactive materials will be exceeded. For this purpose, Hotspot2.7 software has been used. Then in the various classes’ atmosphere conditions for the wind average speeds of 2 and 14 m/s and various radii, amount of the total effective dose is calculated. Then, using the BIER VII equations, cancer risk is evaluated for various organs in the various male and female ages. TED has been obtained for different distances and average wind speeds 2 and 14 m/s at the steady state atmospheric condition, the cancer risk for ages upper 5 year is evaluated for the maximum distribution dose around the Bushehr Nuclear Power Plant. According to the obtained results, there is an inverse relation between distributed dose and wind speed. Therefore, amount of the absorbed dose rate by the reactor staff and crowd of the reactor around in the low wind speed is more. Also, cancer risk for ages under 10 year special female is more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywards: Nuclear Power Plant
  • Accidentally Radionuclides Release
  • BIER VII Models
  • HOTSPOT software
  • organ cancer risk