نویسنده = راحله قهری
تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-11

رضا پورایمانی؛ سید محسن مرتضوی شاهرودی؛ راحله قهری