تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

چکیده
انسان‌ها همواره در معرض تابش‌های یون‌ساز قرار دارند مقدار این تابش‌ها بستگی به نوع سنگ، خاک و منطقه جغرافیایی دارد. در این پژوهش پرتوزایی و پارامترهای رادیولوژیکی سنگهای آذرین منطق الوند همدان در سطح 400 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. دز معادل جذبی سالیانه غدد برای نمونه‌ها از 45/3±11/126 تا 43/28±25/1984 با میانگین90/639 بر حسب µSv/y تغییر می‌کند که بطور متوسط بیشتر ازمیانگین جهانی (35/416) است. خطر ابتلا به سرطان درطول عمر (ELCR) برای نمونه‌های مورد مطالعه محاسبه گردید که در محدوده 3-10×(07/0- 27/1) با میانگین 3-10×41/0 قرار دارد. برای تمامی نمونه‌ها به جز نمونه با کد PGG(W) کمتر از حداکثر مقدار مجاز (3-10) بدست آمد. میانگین ELCR برای نمونه‌ها بیش ازمیانگین جهانی (3-10×29/0) می-باشد. مقدار شاخص گاما )٧(I برای نمونه‌های مورد مطالعه در این پژوهش از 27/0 تا 53/4 با میانگین 45/1 متغیر است که مقدار این شاخص‌ها برای اکثر نمونه‌ها بیشتر از یک بدست آمد. برای ایمن بودن منطقه این کمیت باید کمتر از یک باشد که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از نظر میزان پرتو‌های گاما منطقه ایمن نمیباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of radiological parameters of igneous rocks of Alvand zone of Hamadan, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Pourimani 1
  • Seyed Mohsen Mortazavi Shahroudi 2
  • Raheleh Ghahri 2
1 Department of Physics, Faculty of Science, Arak University
2 Arak University
چکیده [English]

Abstract
Humans are usually exposed to ionizing radiations. Quantity of this radiation depends on kind of rocks, soils and geographical zone. In this research investigated radioactivity and radiological parameters of igneous rocks of Alvand zone in Hamadan in 400 hectares area. Annual Gonadal Dose Equivalent (AGDE) for samples varied from 126.11 ± 3.45 to 1984.25 ± 28.43 with average 639.90 in µSv/y that is more than world average (416.35). Excess Lifetime Cancer Risk (ELCR) for samples calculated which are in range (1.27-0.07) ×10-3 with average of 0.41× 10-3. For all samples except sample with PGG(W) code are less than maximum acceptable value. Mean of ELCR for samples is more than world average. The I٧ value for studied samples in this research varied from 0.27 to 4.53 with mean 1.45 which for most samples are more than unity. For safety the region, this quantity should be less than one. The results of this study show that the amount of gamma rays is not safe for population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Igneous rocks
  • Natural radioactivity
  • AGDE
  • ELCR