نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پروتون‌زایی هسته‌های 185i17 Tوl،171 Au 164,165,166,167Ir

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-47

وحید دهقانی؛ سیدعلیرضا علوی