پروتون‌زایی هسته‌های 185i17 Tوl،171 Au 164,165,166,167Ir

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه فیریک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مقا له به بررسی رفتار پروتون زا یی هسته ها ی 164,165,166,167Ir ، 171 Au ، 177Tl و 185 Bi پردا خته ایم. در این محاسبات از روش نیمه کلاسیکی WKB تغییر شکل یافته استفاده شد ه است و نتا یج حا صل نشا ن د هنده آن است که استفاد ه از ر وش تغییر شکل یا فته هموار ه منجر به بدست آ مدن مقا دیر کوچکتری برای طو ل عمر پرو تو ن زایی به نسبت فرمول بندی کروی روش نیمه کلا سیکی WKB می شو د. جهت حفظ خود ساز گا ری فرمول بندی پا را متر کوا نتش وا بسته به زا ویه را معرفی نموده ایم و با ضرب آ ن در پتا نسیل هسته ا ی به انجا م محاسبات پرداخته ایم. همچنین تطا بق خو ب نتایج بدست آمده با داده های تجربی نیمه عمر هسته های مورد مطالعه حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proton emission from 164,165,166,167Ir،171 Au،177Tl and185

نویسندگان [English]

  • Vahid dehghani 1
  • Seyed Alireza Alavi 2
1 Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran Abstract
2 Department of Physics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

The pr oton emission from 164,165,166,167Ir ، 171 Au ، 177Tl and 185 Bi has been
investigated using the frame-work of WKB semi-classical method. In order to keep the self-consistency of the
method we have defined an angel dependent quantization factor which was multiplied by the nuclear
potential term. We observed that the deformed mechanism results in smaller half lives in comparison
with the spherical calculations. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed. Good agreement between the experimental half-
lives and the calculated ones was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proton emission
  • WKB
  • nuclear deformation