نویسنده = مهرداد اقا محمدی
بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی D2O

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-33

رضا پورایمانی؛ مهرداد اقا محمدی