کلیدواژه‌ها = مدل توماس-فرمی
بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 12-17

محمد رضا پهلوانی؛ حامد بابازاده