بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران - دانشجوی دکتری

چکیده

مدل توماس- فرمی یکی از مدلهای قدیمی و قابل انعطاف است که شکلهای پیشرفته آن برای بررسی خصوصیات هسته ها از جمله هسته های سنگین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.از آنجاییکه در این مدل از چگالی برای نشان دادن تغییرات هسته ها استفاده می شود بنابراین هیچ محدودیتی برای واردکردن تغییر شکل در آن وجود ندارد. در این تحقیق برخی از خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته در مدل قطره مایعی با استفاده از مدل توماس فرمی ارائه شده است. با در نظر گرفتن تغییر شکل های چهار قطبی و هشت قطبی هسته و اضافه کردن جمله تصحیح انرژی تغییر شکل به معادله حالت هسته ای، پارامترهای مدل قطره مایع، شامل ضرایب حجمی، سطحی، انرژی تقارنی و تراکم پذیری بدست آمده است. با استفاده از این پارامترها ارتفاع سد شکافت برای تعدادی از هسته های تغییر شکل یافته در دماهای مختلف تعیین شده است. همچنین مقادیر حاصل از محاسبات با مقادیر تجربه مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که با استفاده از این روش شکافت هسته های سنگین تغییر شکل یافته را می توان مورد مطالعه قرار داد. همچنین با استفاده از ضرایب دقیق مدل قطره مایعی کمیتهای ترمودینامیکی هسته های سنگین تغییر شکل یافته را محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه کرد. چنین مطالعاتی باعث بینش دقیقتر ما از هسته ها خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of heavy deformed nuclei properties using Thomas-Fermi model

نویسنده [English]

  • Hamed Babazadea 2
2 Ph.D StudentUniversity of Mazandaran
چکیده [English]

Thomas-Fermi model is one of the oldest models produced to study different properties of nuclei. Density is a major variable to present both dynamical and statically properties of nuclei in this model. Also, there is no limitation for considering any deformation for nuclei. In This investigation, some major properties of heavy deformed nuclei are investigated using Liquid Drop and Thomas-Fermi model. Considering Quadruple and Hexagonal deformations along with energy improved terms in to nuclear matter, Liquid-Drop parameters containing surface, volume and asymmetry parameters are calculated. Using these parameters, fission barrier high for some heavy deformed nuclei in different temperatures are evaluated. The obtained results compared with experimental data. Comparison indicates that fission barrier high is satisfactory for heavy deformed nuclei. Also, using developed version of this model the precise liquid-drop parameters are obtained so these parameters used to study thermodynamic properties of hot deformed nuclei. Such studies improve knowledge of nuclear physics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deformed Nuclei
  • Thomas-Fermi Model
  • nuclear matter
  • Fission barrier
  • Liquid-Drop Model