کلیدواژه‌ها = کلید واژگان: نیروگاه اتمی بوشهر
ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 53-64

میر رشید حسینی اقدم؛ نعیم الدین متاج کجوری؛ سید محمود رضا آقامیری؛ رحمان قراری؛ حمیدرضا همتی