کلیدواژه‌ها = پرتوی با قدرت تفکیکی کم
برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 16-21

آرام صالحی؛ ایرج جباری؛ سیدیحیی مرادی