برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین ، گروه مهندسی هسته‌ای

2 دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی پزشکی

چکیده

برای آشکارسازی پرتوی گاما از یک بلور یدید سدیم به همراه مقدار خیلی کمی تالیوم بصورت ناخالصی، استفاده می شود. از طرف دیگر با توجه به اهمیت شناسایی کمی و کیفی ناخالصی‌های رادیونوکلیدی در تولید رادیوداروها و مصارف عمومی، همواره موضوع طیف سنجی بسیار مهم قلمداد می گردد و لذا باید با نهایت دقت انجام پذیرد. به صورت ویژه پردازش های سیگنال مربوط نیز باید دقیق صورت پذیرد.
با توجه به این موارد یکی از عوامل مؤثر در دقت تشخیص قله و سطح زیر آن در طیف سنجی گاما با قدرت تفکیک پایین، نوع تابع توزیع به کار رفته برای برازش قله‌ها است. در این پژوهش‌، با توجه به نرم افزارهای موجود میزان اثرات هر یک از توابع گوسی، لونتزین، لجستیک، پیرسون و ویجت برای برازش قله‌ها بررسی گردید. همچنین طیف حاصل از کبالت-60 و سزیم-137 برای مقایسه توابع توزیع مختلف مذکور با استفاده از یک آشکارساز یدور سدیم 2_اینچی تهیه گردید. در پایان نتایج نشان دادند که در این بین توابع ویجت و گاوسی در مقایسه با دیگر توابع از خطای کمتری برخوردار هستند و برای تحلیل طیف گاما با قدرت تفکیک پایین مناسب‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Low Resolution Gamma Spectrums Fitting by Widget Function

نویسندگان [English]

  • Aram Salehi 1
  • Iraj Jabbari 1
  • Seyed Yahya Moradi 2
1 Department of Nuclear Engineering, Faculty Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan
2 Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan
چکیده [English]

Sodium iodide crystals with a very small amount of thallium as impurities are used to detect gamma spectrums. On the other hand, due to the importance of quantitative and qualitative identification of radionuclide impurities in the production of radiophones and general use, the topic of spectrometry is very important and should be done with extreme accuracy. Specifically, the corresponding signal processing also needs to be done accurately.
Considering these cases, one of the effective factors in the accuracy of peak detection and its sub surface in low Resolution gamma spectroscopy is the type of distribution functions that used to curve fitting. In this research, according to existing software, the effects of each Gaussian, Lorentzian, Logistic, Pearson and Widget functions were investigated for fitting the peaks. Also, the cobalt-60 and cesium-137 spectrum was prepared to compare difference between distribution functions using a 2-inch sodium iodide detector. In the end, the results showed that the widget and Gaussian functions are less error-prone than other functions and are more suitable for low-resolution gamma spectrum analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma Spectroscopy
  • Peak Detection
  • Curve fitting
  • Low resolution Spectrum