کلیدواژه‌ها = پروتون زایی
پروتون‌زایی هسته‌های 185i17 Tوl،171 Au 164,165,166,167Ir

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-47

وحید دهقانی؛ سیدعلیرضا علوی