اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پراکندگی فوتون‌های گاما به سمت عقب از سطح یک ماده را پس‌پراکندگی پرتوهای گاما می‌گویند. در این پژوهش حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی به شکل دیسک به ضخامت تقریباً 1/0 سانتی‌متر و قطر 18 سانتی‌متر ، به‌منظور بررسی پس‌پراکندگی تهیه شدند. همچنین یک چشمه‌ی سزیم 137 بین حفاظ و آشکارساز یدورسدیم قرار داده شد و طیف گامای چشمه ثبت گردید. به‌منظور بررسی تأثیر ضخامت حفاظ در میزان پس‌پراکندگی گاما، در هر مرحله از آزمایش 1/0 سانتی‌متر به ضخامت حفاظ‌ها افزوده شده و در هر بار نیز طیف پرتوی گاما ثبت گردید و مشاهده شد که تغییر ضخامت حفاظ‌ها باعث تغییر سطح زیر بیشینه‌ی پس‌پراکندگی که در حدود انرژی MeV220/0 در طیف گامای ثبت شده مشاهده می‌شود، می‌گردد و در یک ضخامت خاص که ضخامت اشباع نام دارد پس‌پراکندگی به حداکثر ممکن می‌رسد.
ضخامت های اشباع بدست آوده برای سرب ، آهن و آلومینیوم اندازه گیری شده در این پژوهش به ترتیب 0/52 ، 2/4 و بیش از 3 سانتیمتر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurment of backscattering of 0.662 MeV gamma from the various thickness of the lead, iron and aluminum shield

نویسندگان [English]

  • Parisa Taghipour niar 2
  • sara azimkhani 2
  • Mohammad Niko sefat 2
چکیده [English]

The scattering of gamma photons backward from the surface of a material is named as backscattering of gamma rays.in this study, to evaluate the gamma backscattering, various shield of lead, aluminum and iron in the disk form of approximately 0.1 cm thick and a diameter of 18 cm were prepared. There is also a gamma source of cesium 137 were placed between the shield and NaI(Tl) detector and gamma spectra were recorded. In order to study the effect of the thickness of the shield in the amount of gamma backscattering, so at each step of the experiment 0.1 cm thick shield are added and every time the gamma ray spectrum is enrolled and It was observed that change the thickness of the panel is cause to change behind area of the maximum level backscattering (that it can be seen in Approximately energy of 0.250 MeV in the energy of Spectra recorded gamma) and in a certain thickness that has the name saturated thickness the backscattering reach to the maximum possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Backscattering
  • NaI(Tl) detector
  • Gamma source of cesium 137