دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1393 
آهنگ واپاشی بتا در 12Be

صفحه 23-28

سید مهدی میرفتحی؛ محمد رضا پهلوانی