دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1393 
3. اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی

صفحه 15-22

فرهاد ذوالفقارپور؛ پریسا تقی پور نیار؛ سارا عظیم خانی؛ محمد نیکوصفت


4. آهنگ واپاشی بتا در 12Be

صفحه 23-28

سید مهدی میرفتحی؛ محمد رضا پهلوانی