آهنگ واپاشی بتا در 12Be

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک هسته ای، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

چکیده

چکیده
واپاشی بتا یکی از مدهای واپاشی معمول در هسته ها می باشد که بسیاری از هستنه ها بطور طبیعی و در حالت ناپایدار این نوع تابش را ساطح می کنند. در این مقاله ضمن مطالعه ساختار هسته های 12Be ،12B و 12Cبا استفاده از مدل میدان متوسط و بکار گیری پتانسیل وودز-ساکسون که یکی از معتبرترین پتانسیلهای هسته ای می باشد، دامنه توابع موج حالتهای جفت شده این هسته هامورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از توابع موج حالتهای جفت شده با در نظر گرفتن جفت شده گی اسپین و ایزواسپین حالتها در مدل میدان متوسط بدست آمده است ،آهنگ واپاشی بتا برای هسته 12Be در مدهای واپاشی فرمی و گاموف-تلرمحاسبه و با داده های تجربی موجود در منابع مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مقایسه نشان دهنده توافق مطلوبی بین داده های تجربه و تئوری می باشد.

کلید واژه: واپاشی بتا، جفت شدگی ساختاری، چهار قطبی الکتریکی، گذار گاموف تلر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of beta decay rate of 12Be

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mirfathi
  • M Pahlavani
چکیده [English]

بتا یکی از مدهای واپاشی معمول در هسته ها می باشد که بسیاری از هستنه ها بطور طبیعی و در حالت ناپایدار این نوع تابش را ساطح می کنند. در این مقاله ضمن مطالعه ساختار هسته های 12Be ،12B و 12Cبا استفاده از مدل میدان متوسط و بکار گیری پتانسیل وودز-ساکسون که یکی از معتبرترین پتانسیلهای هسته ای می باشد، دامنه توابع موج حالتهای جفت شده این هسته هامورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از توابع موج حالتهای جفت شده با در نظر گرفتن جفت شده گی اسپین و ایزواسپین حالتها در مدل میدان متوسط بدست آمده است ،آهنگ واپاشی بتا برای هسته 12Be در مدهای واپاشی فرمی و گاموف-تلرمحاسبه و با داده های تجربی موجود در منابع مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مقایسه نشان دهنده توافق مطلوبی بین داده های تجربه و تئوری می باشد.

کلید واژه: واپاشی بتا، جفت شدگی ساختاری، چهار قطبی الکتریکی، گذار گاموف تلر

کلیدواژه‌ها [English]

  • beta decay
  • structural coupling
  • quadrupole moment
  • Gamow- Teler transition