مدل‌سازی عددی کانال‌های خنک‌کننده راکتور VVER1000 در حالت گذرای دبی ورودی به قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت ایمنی راکتورهای هسته‌ای، در این مقاله مدل‌سازی عددی جریان خنک‌کننده عبوری از قلب راکتور VVER1000 در حالت گذرای کاهش دبی ورودی بررسی شده است. بدین منظور، پس از تقسیم قلب راکتور VVER1000 بوشهر به چهار کانال، پارامترهای ترموهیدرولیکی هر کانال از جمله، توزیع دمایی خنک کننده و سوخت و افت فشار دو سر کانال محاسبه شده است. برای این مدل‌سازی، برنامه‌ای به زبانFortran90 نوشته شده است. در انتها نتایج بدست آمده از برنامه با نتایج بدست آمده از کدRELAP5 مقایسه گردیده‌است.تطبیق نتایج به دست آمده و نتایج حاصل از کد RELAP5 مبین صحیح بودن روند مدل‌سازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of VVER-1000 Coolant Channels in Transient Core Inlet Flowrate Condition

نویسندگان [English]

  • ghonche baghban 1
  • Mohsen Shaieste 2
  • Majid Bahonar 3
چکیده [English]

Due to importance of nuclear reactors safety, numerical modeling of VVER-1000 coolant channels in transient core inlet flowrate is discussed. To do this, core of the Bushehr VVER-1000 reactor is divided into four channels. Then, termohydraulic parameters of each channel including coolant and fuel temperature distributions and pressure drop of channels is calculated. For these calculations, a program is developed by Fortran90 programming language. The obtained results from both program and RELAP5 code are compared. Good consistency of compared results verified the developed program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transient condition
  • VVER-1000 reactor
  • RELAP5 code
  • coolant