دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-65