دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-65 
5. به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

صفحه 53-60

فاطمه مجیدی؛ علی محمد لطیف؛ جمیله ملکوتی؛ حامد کسایی


6. طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF

صفحه 61-67

محسن محبی نژاد؛ بایک شیرانی؛ حسین پیر جمادی