شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به قابلیت های پیشرفته کد PARCS در شبیه سازی راکتورهای هسته ای، استفاده از این کد در آنالیز حالتهای COLD و HZP نیروگاه قدرت بوشهر از اهداف تحقیق حاضر می باشد. سطح مقطع های چند گروهی برای محاسبات قلب راکتور با استفاده از کدهای محاسبات سلولی TRITON, CASMO , HELIOS محاسبه می گردد. به دلیل در دسترس نبودن کد های یاد شده، در کار حاضر کتابخانه ثوابت گروهی به فرمت مورد نیاز کد PARCS، ساختار PMAXS، با استفاده از کد محاسبات سلولی WIMSD5 تهیه گردیده است . کتابخانه تولید شده با محاسبه ضریب تکثیر بی نهایت توسط کد PARCS و WIMSD5 برای یک مجتمع سوخت در شرایط مختلف ،صحت سنجی شده است.سپس انواع مجتمع های سوخت و بازتابنده برای سیکل اول کاری نیروگاه شبیه سازی گردید. نتیجه شبیه سازی های انجام شده با PARCS در شرایط ذکر شده دارای تطابق خوبی با FSAR و آلبوم نوترونی نیروگاه بوشهر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of BNPP steady state by PARCS and PMAXS library

نویسندگان [English]

  • mohammad hadi porhemmat
  • kammal hadad
  • farshad faghihi
  • hoda sadeghpor
  • khalil hosanipor
چکیده [English]

Due to the advanced capabilities of the PARCS code in reactor simulation, using this code in Bushehr power plant analysis, at COLD and HZP states is the purpose of the present study. Multi-group cross sections are calculated by lattice code TRITON, CASMO and HELIOS. Since mentioned code are not available,In this paper, a novel method for generating the PMAXS format cross section of the PARCS code using WIMSD-5 lattice code is presented, and examined in a VVER-1000 core. Each fuel assembly of a VVER-1000 core is modeled by WIMSD-5; the group constants consistent with GenPMAXS are extracted and then the PMAXS file is produced. Our generated libraries are verified by modeling VVER-1000 Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP) core during Hot Zero Power (HZP) as well as Cold Zero Power (CZP). Comparison of the PARCS results with the Final Safety Analysis Report (FSAR) of the BNPP and its Neutronics Album is presented herein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VVER1000
  • PARCS
  • PMAXS