شبیه سازی تحول شکافت هسته برانگیخته 207At تولید شده در فرایند همجوشی 19Fe+188Os در چارچوب مدل آماری اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر قصد داریم در چارچوب مدل آماری اصلاح شده و در نظر گیری تاثیر دما و اثر مولفه اسپین در امتداد محور تقارن هسته، k، فرایند شکافت هسته برانگیخته 207At خلق شده در فرایند همجوشی 19F+188Os را شبیه سازی نمائیم. و با محاسبه و برآزش داده های محاسباتی با داده های تجربی سطح مقطع شکافت و ناهمسانگردی پاره های شکافت، اطلاعاتی پیرامون ضریب دما، ، و ضریب تصحیح ارتفاع سد شکافت، rB، که در این مدل بعنوان پارامترهای آزاد در نظر گرفته می شوند، بدست آوریم. و نشان خواهیم داد که مقادیر مناسب این دو پارامتر برای هسته 207Atعبارتند از a=0.018+0.0055MeV وrB=1.0015+0.0025. سپس برای نشان دادن توانایی این مدل در برآورد ویژگیهای مختلف فرایند شکافت، بطور نمونه اقدام به برآورد تعدادنوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت هسته برانگیخته 207At با بکارگیری پارامترهای استخراج شده خواهیم نمود، و نشان خواهیم داد که نتایج استخراج شده بطور رضایت بخشی با داده های تجربی در توافق می باشند.

عنوان مقاله [English]

Simulation of fission process of the excited nuclei 207At produced in fusion reactions 19F+188Os in the framework of the modified statistical model

نویسندگان [English]

  • Hadi Eslami zadeh
  • Mahsa Pirpour
چکیده [English]

In the present research, we want to simulate the fission process of the excited nucleus 207At produced in fusion reaction 19F+188Os in the framework of the modified statistical model with considering the effects of projection of spin about the symmetry axis, K, and temperature. In our simulation, we calculate the fission cross section and anisotropy of the fission fragment angular distribution for 207At and by fitting the calculated data with the experimental data extract the magnitude of the temperature coefficient of the effective potential,, and the scaling factor of the fission-barrier height,. Furthermore, we show that the appropriate values of these parameters for 207At are and  .Then, in order to show that the ability of this model to estimate another features of fission process, we calculate for example neutron multiplicity by using the extracted parameters for the excited nucleus 207At. And also, we show that the calculated data for the neutron multiplicity for the excited nucleus 207At are satisfactorily in agreement with the experimental data.