دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-59 
سنتز و شناسایی نانو الیاف ETS-10/PAN

صفحه 53-59

غلامرضا زارعی؛ علی مالکی فارسانی؛ امیر حیدری؛ مسعود نصیری