توسعه روابط نرخ انتقال حرارت خطی و نرخ شکافت به منظور محاسبات بهره وری سوخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه گیلان

3 انرژی اتمی

چکیده

بهره وری سوخت یکی از متداول ترین کمیتها برای تعیین میزان بازدهی سوخت هسته ای و ارزیابی عملکرد بلند مدت رآکتور می باشد .روشهای متفاوتی برای محاسبات بهره وری سوخت موجود بوده که شامل روش های ماتریسی، نیمه عددی و عددی می باشد. یکی از آنها استفاده از روش نرخ انتقال حرارت خطی و نرخ شکافت بوده که این روش جزو روشهای عددی محسوب می گردد که این روش پیچیدگیهای محاسباتی کمتری داشته و در عین حال روش بسیار دقیقی می باشد. در این مقاله یک مجتمع سوخت رآکتور آب تحت فشار بر اساس اطلاعات تجربی موجود با استفاده از کد MCNPX طراحی و مقدار بهره وری سوخت به دقت توسط کد محاسبه شده که نتایج بدست آمده از روش نرخ های انتقال حرارت خطی و نرخ شکافت و نتایج حاصل از کد به منظور تعیین دقت روش پیشنهادی بایکدیگر مقایسه شده اند.نتایج بیانگر دقت بالای روش پیش نهادی برای محاسبات بهره وری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing heat transfer and fission rate equations for Fuel Burnup calculations

چکیده [English]

Fuel Burnup is one of the usual and also important methods for examine fuel performance and long term behaviours of light water reactores.There are lots of methode for calculating the Fuel Burnup whiches are matrix methodes, semi numerical methodes and numerical methodes.One of the simplest and also accurate methods for calculation of this quantity is based on the heat transfer rate and fission rate which is assumed as a numerical burnup calculation methode. In this article a Westinghouse pressurized water reactor was simulated by MCNPX code based on experimental benchmark datas and fuel burnup was calculated carefully by the mcnpx code. The results of mcnpx code calculation was compared with the results of the methode based on fission rate and heat transfer rate for validating the methode accuracy.the results of combination of the methode based on fission and heat transfer rates and the mvnpx result shows high accuracy of the proposed methode for fuel burnup calculations .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel Burnup
  • Heat Transfer Rate
  • Fission Rate
  • PWR Westinghouse