سنتز و شناسایی نانو الیاف ETS-10/PAN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 سازمان انرژی اتمی ایران ، شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران، تهران، ایران

چکیده

نانوالیاف(Engelhard Corporation titanosilicate number 10/polyacrylonitrile) ETS-10/PAN   به عنوان یک مبادله کننده کامپوزیتی برای جذب فلزات سنگین سنتز وبهینه شد. چندین پارامتر در تهیه این جاذب، بررسی و در نهایت سایز نانوالیاف حدودا به75 نانومتر رسید. ساختار بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)) وطیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس((EDAX شناسایی و اندازه گیری منافذ و نسبت سطح به حجم جاذب با استفاده از آنالیزBET انجام شد.

عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of Nano-fibers ETS-10 / PAN

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zarei 1
  • Ali Maleki 2
  • Amir Heidari 2
  • Masoud Nasiri 1
چکیده [English]

In this paper, Nano fibers (Engelhard Corporation titanosilicate number 10 / polyacrylonitrile) ETS-10 / PAN, as a composite exchanger to absorb heavy metals, were synthesized and optimized. Several parameters were affected on this absorption. Results show that the optimization sizes of the Nano fibers are about 75 nanometers. Structures were analyzed by Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDAX). Furthermore, identification and measurement of the pore and absorbent surface to volume ratio was performed with BET analysis.