مقایسه تاثیر دو ترکیب هدف- فیلتر مختلف در میزان دوز جذبی پستان در ماموگرافی و بررسی عوامل موثر بر آن به کمک کد MCNPX

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

2 استاد گروه فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

ماموگرافی با اشعه x یکی از روش‌های پر‌کاربرد در تشخیص سرطان پستان می‌باشد. به دلیل حساسیت بافت پستان، میزان دُز دریافتی بیمار در ماموگرافی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در میزان دُز جذبی و مقایسه میزان دُز دریافتی برای شرایطی که دستگاه ماموگرافی شامل ترکیب هدف-فیلتر Mo-Moیا W-Rh ‌باشد. در این پژوهش، به کمک کد MCNPX، ساختار تیوپ اشعه x دستگاه ماموگرافی شبیه سازی شده و طیف حاصل از ترکیب هدف- فیلتر رایج‌تر Mo-Mo و ترکیب جدید‌تر W-Rh محاسبه شد و سپس به منظور محاسبه دُز شرایط فانتوم پستان در ماموگرافی شبیه سازی شده است. میزان دُز دریافتی برای دو ترکیب هدف-فیلتر رایج دستگاه ماموگرافی با هم مقایسه شده و با تغییر در شرایط سیستم و ترکیب بافت، تاثیر عواملی همچون ولتاژ، ضخامت پوست و درصد بافت غده‌ای پستان در میزان دُز جذبی بیمار بررسی شده است. میزان دُز دریافتی بیمار برای ترکیب هدف-فیلتر W-Rhکمتر از ترکیبMo-Mo می‌باشد، بنابراین این ترکیب می‌تواند جایگزین خوبی برای هدف-فیلتر Mo-Mo باشد. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ولتاژ، ضخامت پوست و درصد بافت غده‌ای پستان تاثیر به سزایی در میزان دُز دریافتی بیمار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two different filter-target combinations effect in breast absorbed dose in mammography and evaluation of influencing factors with MCNPX

نویسندگان [English]

  • Samira Razghandi 1
  • Ali asghar Molavi 2
چکیده [English]

One of the common methods of breast cancer diagnosis is x-ray mammography. Because of the sensitivity of the breast tissue, patient absorbed dose in the mammography is very important. The purpose of this study is investigation of the influencing factors on the amount of absorbed dose and comparison of the absorbed dose by use of the target-filters Mo-Mo and W-Rh in the mammography device. In this study, the simulation of the x-ray tube of the mammography device were done by use of the MCNPX code, and spectrum of the common filter of Mo-Mo and newer compound of W-Rh were calculated. Then, for calculation of the absorbed dose, the breast phantom condition were simulated. We compare absorbed dose of the two common target-filter combinations which used in the mammography system. In addition to, we study the effect of the different factors; such as voltage, thickness of skin and glandular tissue of the breast on the absorbed dose level. Patient absorbed dose by use of the target-filter combination of W-Rh is less than the Mo-Mo combination, so this combination can be a good alternative for Mo-Mo target-filter. The present study shows that the voltage, thickness of skin and glandular tissue of the breast has a significant effect on the patient absorbed dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mammography
  • Dose
  • MCNPX code
  • breast phantom