مدل ابرشاره تعمیم یافته در محاسبه پارامتر چگالی ترازهای هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیک، گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 کارشناس ارشد فیزیک هسته ای، گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

در این تحقیق از مدل ابرشاره­ی تعمیم­یافته برای یافتن پارامترهای چگالی ترازهای هسته­ای استفاده می­شود. بدین منظور یک انرژی بحرانی تعریف می­گردد. برای نواحی پایین و بالای این انرژی، روابطی متفاوت برای چگالی تراز هسته­ای به­کار برده می­شود. با استفاده از روش برازش کمترین مربعات روابط فوق با داده­های تجربی تطبیق داده می­شوند، و کمیت‌های مورد نیاز برای توصیف چگالی تراز محاسبه می­گردند. در نهایت پارامترهای چگالی تراز بدست می­آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generalized Superfluid Model in Calculating the Nuclear Level Density Parameters

نویسندگان [English]

  • Mahdi Soltani 1
  • Sakine Jafari 2
1 Assistant professor, Department of Physics, Persian Gulf University, Bushehr
2 M.Sc, Department of Physics, Persian Gulf University, Bushehr
چکیده [English]

Nuclear level density parameters are obtained by using the generalized superfluid model. For this purpose a critical energy is defined. Different relationships for nuclear level density are used for below and above regions of critical energy. Least square fitting is used to match these relations to the experimental data, and the required quantities are calculated to describe the level density. Finally the level density parameters are obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level density parameter
  • transferred energy
  • generalized superfluid