دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اسفند 1394، صفحه 1-60 
طراحی و شبیه سازی یک سیستم فرضی جهت کشف مواد منفجره بر مبنای تکنیک PGNAA

صفحه 1-11

مهدی امیری؛ سجاد بیات؛ حمید شفایی دوک؛ سید محمد هاشمی نژاد


نسل جدید شتابدهنده های پزشکی مورد استفاده در هادرون درمانی

صفحه 18-27

عبدالکاظم انصاری نژاد؛ سید محمد امین حسینی؛ سیدبیژن جیا؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ سید ربیع مهدوی؛ سیدمحمد جواد مرتضوی