محاسبه پارامترهای سینتیکی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد MCNPX و مقایسه نتایج آن با روش اختلال و مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارم

چکیده

در این پژوهش از روش (1/v Poisoning Method ) یا روش اختلال برای محاسبه پارامترهای سینتیکی راکتور تحقیقاتی تهران مانند ضریب تکثیر مؤثر (Keff)، کسر موثر نوترون‌های تأخیری eff)β(، عمر نوترون (ℓ) استفاده شده است. هدف از این پژوهش این است که میزان خطای به وجود آمده در مقادیر این پارامتر ها مخصوصأ عمر نوترون(ℓ) که ابتدا توسط کد MCNPX محاسبه شده است کاهش یافته و عدد منطقی تری به دست آورده شود. اساس کار به این صورت است که ابتدا پارامترهای سینتیکی راکتور در غنای %20 که هم اکنون راکتور تهران با این غنا کار می‌کند محاسبه شده و ضریب تکثیر مؤثر (Keff)، کسر موثر نوترون‌های تأخیریeff)β( و عمر نوترون (ℓ) به دست آمده است. سپس مقداری سم که همان بور است به راکتور تزریق شده و دوباره مقدار این پارامترها محاسبه شده است و در آخر مقدار این پارامترهای سینتیکی محاسبه شده در هر دوحالت قبل و بعد از تزریق سم مخصوصأ عمر نوترون (ℓ) با مقدار آنها در مرجع راکتور تهران (FSAR) مقایسه شده است. مقایسه داده های به دست آمده نشان می دهد که مقدار خطای این پارامترها مخصوصأ عمر نوترون(ℓ) در حالت بعد از تزریق سم کاهش یافته و مقدار آنها به مقدار موجود در مرجع راکتور تهران نزدیک تر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of kinetic parameters Tehran Research Reactor using MCNPX code and compare the results with perturbation method and reference

نویسنده [English]

  • Hamidreza khaleghi
چکیده [English]

In this stady, (1 / v Poisoning Method) or perturbation method to calculate the kinetic parameters Tehran Research Reactor as Effective multiplication factor (Keff), effective delayed neutrons fraction (βeff) and prompt life time (ℓ) is used. . The purpose of this study is that there are errors in the values of these parameters especially neutron lifetime (ℓ) which is calculated first by MCNPX Code, shall be reduced and a more reasonable number To be earned. By working in this way is, the first, kinetic parameters of Tehran Reactor with enriched to 20% that Tehran Reactor now works with this Enriched ,calculated and Effective multiplication factor (Keff), effective delayed neutrons fraction(βeff), and the prompt lifetime (ℓ) is obtained. then some of poison that is boron is injected into the reactor and again this parameter is calculated. And finally, the values of these kinetic parameters calculated in both cases before and after the toxin injection, in particular, neutron lifetime (ℓ) with the reference value in the Tehran reactor (FSAR) were compared. Compare data show that the value of error, these parameters In particular neutron lifetime (ℓ) in the state after toxin injection is reduced and value of this parameters to the amount of those in Tehran reactor reference has been closer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetic parameters
  • Tehran Research Reactor
  • MCNPX code
  • 1/v Poisoning Method