دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1395، صفحه 1-60 
اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

صفحه 30-42

اکبر عبدی سرای؛ محمد حسین استکی؛ جمشید خورسندی


ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII

صفحه 53-64

میر رشید حسینی اقدم؛ نعیم الدین متاج کجوری؛ سید محمود رضا آقامیری؛ رحمان قراری؛ حمیدرضا همتی