دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-66 
1. تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

صفحه 1-11

رضا پورایمانی؛ سید محسن مرتضوی شاهرودی؛ راحله قهری