بررسی شبیه سازی تصاویر پزشکی هسته ای بافت ریه با استفاده از نرم افزار SIMIND به کمک فانتوم های رایانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

روش برش نگاری رایانهای گسیل تک فوتون)SPECT( یکی از ابزار های مهم تشخیصی در پزشکی هستهای است که در تصویربرداری از بافتهای مختلف بدن کاربرد دارد. با توجه به اسکن تهویهای-خون رسانی ریه، استفاده از سیستم تصویربرداری SPECTبرای تشخیص بیماریهای ریوی در حال گسترش یافتن است.ابتدا از برنامه MATLAB جهت ایجاد ضایعهی ریوی در فانتوم نیم تنه ZUBAL یعنی man-vox استفاده شد.سپس فانتوم به برنامه SIMIND انتقال داده شد و ریه همراه با ضایعه مورد شبیهسازی قرار گرفت. برای بررسی توانایی سیستم تصویربرداری SPECTدر مورد ضایعات کروی نیز سه کره با سایزهای متفاوت در میان بافت ریه قرار داده شد و سپس تصاویر شبیه سازی شده پلانار و SPECT مورد ارزیابی قرار گرفتند.از ارزیابی بر پایه مشاهدهگر به منظور به دست آوردن نتایج شبیهسازی استفاده شد. از بین مشاهدهگران دو پزشک متخصص هستهای نیز در مورد شبیه سازیهای به دست آمده نظر دادند. نتایج حاصل بر طبق پارامترهای ROCو پارامترهای احتمال در دو جدول آورده شد و در نهایت نمودار هردو ترسیم گردید.تصاویر پلانار برای به تصویر کشیدن بیماریآمبولی ریوی میتوانند مفید واقع شوند اما برای بیماری ندولهای ریوی به دلیل درگیرشدن مکانهای درونی بافت و یا حتی سطحی بافت ریه مؤثر نبوده و با بازسازی تصاویر توانستیم اندازه های مختلف ضایعات کروی را به خوبی نشان دهیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Simulation Lung Tissue Nuclear Medicine Images Using SIMIND Software with computer Phantom

چکیده [English]

Single photon emission computer tomography technique (SPECT) imaging in nuclear medicine is one of the important tools that are used in the imaging of various body tissues. According ventilationperfusion lung scanning, using SPECT imaging system for the diagnosis of lung diseases is spread. First of MATLAB program are used for lung injury in ZUBAL the man-vox phantom. Then SIMIND was taken with lung lesion was simulated. To assess the ability of SPECT imaging system on the three-sphere spherical lesions in the lung tissue was placed with different sizes. Planar and SPECT images were then simulated to evaluate. Assessment on the basis of observer in order to obtain simulation results was used. Among the observers two nuclear specialists also commented on the simulations obtained. The results according to parameters ROC and probabilistic are in the two tables brought. Planar images could be useful to portray diseases pulmonary embolism. But for lung nodules disease because of the involvement locations within the tissue or even a level not affecting the lung tissue and reconstruct images of different sizes could well show spherical lesions.point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Lung Tissue
  • SIMIND
  • SPECT